Política de qualitat

L’Oficina de Turisme de Tossa de Mar, situada l’Avinguda del Pelegrí, nº 25, propietat de l’Ajuntament de Tossa de Mar, està adherida a la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya amb número O-000060 i gestionada per l’Ajuntament de Tossa de Mar, entitat que té com a missió fonamental:

→ Promoure la presència activa de Tossa de Mar en el mercat turístic, procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme.

Produir els materials de propaganda necessaris per donar a conèixer l’oferta turística de la vila.

Fer-se ressò de les activitats d’animació turístiques que realitzen altres àrees de l’Ajuntament.

→ Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors sòcio-culturals de la vila.

Estudiar els problemes turístics de Tossa de Mar, tot adoptant o proposant les mesures més adients per a solucionar-los.

→ Procurar el desenvolupament del ”Turisme per a tothom”.

→ Gestionar, proposar i realitzar qualsevol altra acció que pugui contribuir al foment turístic de Tossa de Mar.

L’Oficina de Turisme de Tossa de Mar pretén ser un organisme dinàmic i modern adaptat al seu temps.  Dins d’aquest marc el nostre deure és:

  • Dotar al nostre destí d’un sistema de qualitat que permeti assegurar un creixement de l’excel·lència i la qualitat en els nostres serveis.
  • Produir els materials de propaganda necessaris per donar a conèixer l’oferta turística de la vila.
  • Utilitzar les noves tecnologies per difondre Tossa de Mar i la seva oferta turística, cultural, natural, gastronòmica, comercial i d’oci.
  • Emprendre les iniciatives i els projectes necessaris en benefici dels interessos generals i, especialment, dels interessos turístics del municipi de Tossa de Mar.
  • Reduir al màxim possible l’estacionalitat del turisme a la vila per tal de millorar la qualitat de vida dels habitants del municipi.

En base a aquesta missió, establim una Política de Qualitat per a la gestió de l’Oficina de Turisme amb la finalitat d’assolir tres objectius principals:

  1. La millora permanent i contínua en l’atenció al visitant. L’Oficina de Turisme de Tossa de Mar presta i gestiona aquest servei. És la nostra prioritat que el visitant obtingui la màxima satisfacció a les seves peticions, donat que això contribuirà a una millor percepció de la destinació.
  2. La millora contínua de la nostra gestió interna per assolir plenament els objectius marcats, tot dissenyant una gestió adequada i controlada per prevenir la no qualitat.
  3. El compliment dels requisits legals i reglamentaris, així com els requisits de qualitat de la Norma UNE 14785:2015 de Qualitat pels serveis d’Informació Turística de l’ICTE.

Pel compliment de les tres finalitats anteriors és necessari que tot el personal de l’Oficina de Turisme de Tossa de Mar entenguem que la qualitat és un objectiu comú en el que tots estem implicats, col·laborem des del nostre lloc de treball facilitant la comunicació interna, acomplint els procediments del Manual de Qualitat i, sobretot, buscar la satisfacció plena dels clients.

La Direcció de l’Oficina de Turisme de Tossa de Mar i la Regidoria de Turisme, estem plenament compromesos amb la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat. En aquest sentit s’aporten els mitjans humans i materials necessaris per assolir la millora contínua per tal que aquest sistema suposi canvis positius i permanents en el funcionament d’aquest organisme.

Aquesta política es revisarà periòdicament per adequar-la a les necessitats concretes de l’Oficina de Turisme de Tossa de Mar.